เนื่องจากมีการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

จึงได้ย้าย URL Link ของเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์ "รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ" จากเดิม

ที่เคยอยู่ที่ www.gajerski.com ย้ายมาที่เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์ของ "กองยุทธศาสตร์และแผนงาน"

(ดังภาพที่แนบมานี้) เป็นต้นไป