ประชุมการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018

วันที่ 19-21 มีนาคม 2561

ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

         เมื่อ วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่อบรมฟื้นฟูความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านการให้รหัสโรคในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ในการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้นและการเปลี่ยนแปลงรหัส ICD-10, ICD-10-TM ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

 

 

เขียนโดย  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561  


 

Copyright ©2008 gajerski.com. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข