มุมดาวโหลด

ฐานเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์รหัสมาตรฐานสุขภาพ / หนังสือเวียน / แบบฟอร์ม / เอกสารประกอบการอบรม
1 รหัสมาตรฐานสุขภาพ
2 หนังสือแจ้งเวียน
3 หนังสือ / คู่มือ
4 รายงานเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์หน่วยงานบริการสุขภาพ
5 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกจดหมายเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์
6
7 ใบแก้คำผิดหนังสือแนวทางการตรวจเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์ฯ 4 เล่ม [update 01/03/60] 
8 ใบแก้คำผิด Standard Coding Guidelines 2014 [update 27/07/58] 
9 ใบแก้คำผิด Standard Coding Guidelines 2011
10 เอกสารประกอบการอบรม Basic ICD-10 ปี 59
11 เอกสารประกอบการอบรม Advance ICD-10 ปี 58
12 เอกสารประกอบการอบรม ICF ( 4 ภาค)
13 เอกสารประกอบการบรรยายรหัสโรคและหัตถการ
14 เอกสารประกอบการอบรม Basic ICD-10 for PCU

 

 

Copyright ©2008 gajerski.com. All rights reserved.
กลุ่มเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์ทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข