จำนวนผู้เข้าชมเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553รศ.นพ.วิทยา  ศรีดามา
ผุ้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์


รศ.นพ.กรีฑา  ม่วงทอง
ผู้แทนราชวิทยาลัย โสตศอนาสิกแพทย์แห่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์


ผศ.นพ.วรรษา  เปาอินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผศ.ทพ.ยสนันท์  จันทรเวคิน
ผู้แทนทันตแพทยสภาพญ.จามรี  เชื้อเพชระโสภณ
ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์พ.อ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี
ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์นพ.ฉกาจ  ผ่องอักษร
ผู้แทนราชวิทยาลัย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์นพ.ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ผู้แทนราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์
 
Copyright ©2008 gajerski.com. All rights reserved.
กลุ่มเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์ทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข