ที่ปรึกษาศูนย์มาตรฐานรหัสและเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สุขภาพแห่งชาติ

รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์
ที่ปรึกษา
พ.อ.นพ.กนธีร์ สังขวาสี
ที่ปรึกษา
ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน
ที่ปรึกษา
นพ.ฐิตศักดิ์ บุญไทย
ที่ปรึกษา
 

 

Copyright ©2008 gajerski.com. All rights reserved.
กลุ่มเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์ทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข